अभ्रान्त (अभ्रान्त, तिब्बती: मा' खरुल बा)

(१) सौत्रान्तिक: चेतना प्रकट हुने वस्तुको सन्दर्भमा गलत नगरिएको। (२) प्रासांगिक: अन्तर्निहित अस्तित्व बिनाको चेतना।