गैर-वैचारिक चेतना (निर्विकल्प, तिब्बती: rtog med shes pa)

एक चेतना जसले आफ्नो वस्तुलाई प्रत्यक्ष रूपमा चिन्छ, वैचारिक रूपको माध्यमबाट होइन।