अप्रमाणित नकारात्मक (प्रसज्यप्रतिषेधा, तिब्बती: मेड डगग)

एक नकारात्मक घटना जसमा, एक जागरूकता द्वारा नकारात्मक वस्तु को स्पष्ट उन्मूलन मा, अर्को घटना सुझाव वा स्थापित छैन। एक घटना जुन निषेधको वस्तुको मात्र अनुपस्थिति हो।