अप्रतिष्ठित निर्वाण (अप्रतिष्ठ-निर्वाण)

A बधाईनिर्वाण जुन चक्रीय अस्तित्वको चरम सीमामा वा व्यक्तिगत मुक्तिको चरम सीमामा रहँदैन।