गैर-वस्तु (अभाव, तिब्बती: dngos med)

(1) स्थायी घटना; (2) घटना जसले कार्य गर्न सक्दैन।