नाममात्र फरक

दुई घटना हो नाममात्र फरक जब तिनीहरू एउटै कुरा होइनन् र अवधारणाद्वारा छुट्याउन सकिन्छ।