नोबल अष्टांग मार्ग (पाली: ariyo aṭhatangiko Maggo, संस्कृत: ARYāṣṭāṅgamārga)

मुक्तिको बाटो हो । आठ शाखाहरू, जसलाई अन्तर्गत वर्गीकृत गर्न सकिन्छ तीन उच्च प्रशिक्षण हो: सही वाणी, कर्म, जीविका, सजगता, एकाग्रता, दृष्टिकोण, अनुभूति र प्रयास।