निर्ग्रन्थ

जैन; महावीरका समकालीन अनुयायीहरू बुद्ध.