निमिता

चिन्ह वा मानसिक छवि जुन निर्मलता खेती गर्ने वस्तु हो। यो तीन प्रकारको हुन्छ: प्रारम्भिक, सिकाइ, र समकक्ष निमित।