nikaya

(१) पाली धर्ममा सुतहरूको संग्रह, (२) भित्रको परम्परा थेरवाद बौद्ध धर्म।