ngondro

प्रारम्भिक अभ्यासहरू, जस्तै प्रणाम र पाठ वज्रसत्व Mantra, पहिले गरेको
प्रमुख तान्त्रिक अभ्यासहरू सञ्चालन गर्दै।