नकारात्मक (प्रतिसेधा, तिब्बती: dgag pa)

एक वस्तु (1) जसको नामले निषेधको वस्तुलाई हटाउँछ, वा (2) जुन स्पष्ट रूपमा देखा पर्दछ कि नकारात्मक वस्तुलाई अस्वीकार गरिएको छ। बहिष्कार (अपोहा, तिब्बती: sel ba), अन्य बहिष्कार (anyāpoha, तिब्बती: gzhan sel), र पृथक (vyatireka, ldog pa) सँग बराबर।