प्रकृति सत्य शरीर (svābhavikadharmakāya)

यो बधाई जीउ त्यो a को खालीपन हो बधाईदिमाग र त्यो बधाईसाँचो समाप्तिहरू। सत्य पनि हेर्नुहोस जीउ.