नाम र फारम

    1. मानसिकता र भौतिकता - फारमले फारम समग्र, वा हाम्रो जीउ चार तत्वहरू र तिनीहरूबाट व्युत्पन्न रूपहरू मिलेर बनेको छ।

 

    1. पाली परम्परामा नामले पाँच मानसिक कारकहरूलाई जनाउँछ जसले हामीलाई संसारको अर्थ बनाउन सक्षम बनाउँछ - भावना, भेदभाव, इरादा, सम्पर्क र ध्यान। (पाली: नामा रुपा)

 

    1. मा संस्कृत परम्परा नामले गैर-फार्म समुच्चयहरूलाई जनाउँछ।