naihsargika-payattika (पाली: nissaggiya pacittiya)

जब्ती संग चुक्छ। को एक वर्ग उपदेशहरू मा फेला पर्यो प्रतिमोक्ष सूत्र.