मूलसर्वास्तिवाद

प्रारम्भिक बौद्ध विद्यालय जो को एक शाखा हो सर्वास्तिवाद विद्यालय; द विनया तिब्बतमा वंश प्रधान छ।