मेरु पर्वत

हाम्रो विश्व प्रणालीको केन्द्रमा रहेको एउटा विशाल पहाड, प्राचीन भारतीय ब्रह्माण्ड विज्ञान अनुसार।