मठमा

प्राप्त गरेको कोही छ मठमा समन्वय; a monk वा नन।