क्षणिक (क्षणिका)

परिवर्तन नगरी अर्को क्षणमा टिक्दैन।