गलत जागरूकता

एक जागरूकता जुन यसको देखा पर्ने वस्तुको सन्दर्भमा गलत छ।