माइन-ग्रासिङ (mamakāra)

मेरो धारणा र ग्रहण - जसलाई मेरो बनाउँछ - अन्तर्निहित रूपमा अवस्थित छ।