सास फेर्दै

मनन को बारेमा ज्ञान विकास गर्न सास अवलोकन गर्न प्रविधि जीउ, भावना, मन र घटना। (पाली: आनापानसति, संस्कृत: आनापानस्मृति)