मनले बनाएको शरीर (पाली: मनोमय-काया)

एक शारीरिक जीउ, ध्यान को दिमाग संग बनाईएको, यो ध्यान गर्ने को आफ्नै को एक सटीक प्रतिकृति हो जीउ.