मन (चित्त, मानस, विज्ञान, तिब्बती: सेम्स)

जुन स्पष्ट र चिन्तन छ; जीवित प्राणीहरूको भाग जसले बुझ्दछ, अनुभव गर्दछ, सोच्दछ, महसुस गर्दछ, र यस्तै। केही सन्दर्भहरूमा यो प्राथमिक चेतनाको बराबर छ।