मानसिक कारक (caitta, cetasika)

दिमागको एक पक्ष जुन प्राथमिक चेतनाको साथमा हुन्छ र अनुभूतिलाई भर्छ, वस्तुको विशेष विशेषताहरू बुझ्न वा विशेष कार्य प्रदर्शन गर्दछ।