मानसिक प्रत्यक्ष विश्वसनीय ज्ञातक

एक गैर भ्रामक मानसिक जागरूकता जसले यसलाई प्रेरित गर्ने अर्को चेतनामा निर्भर गरेर आफ्नो वस्तुलाई चिन्छ।