मानसिक चिन्तन (मनस्कारा, मानसिकारा, तिब्बती: यिद ला बाईद पा)

ध्यान प्राप्त गर्नको लागि स्थूलता र सूक्ष्मता वा चार सत्यहरूमा ध्यान गर्ने मन। शान्तता र खालीपन मा अन्तरदृष्टि को संघ.