मानसिक चेतना (मनो-विज्ञान, मनो-विष्णा)

एक प्राथमिक चेतना जसले मानसिक जान्दछ घटना भौतिक वस्तुहरू जान्ने प्राथमिक चेतनाहरूको इन्द्रियको विरोधमा।