खालीपनमा ध्यान गर्ने शक्ति

एक आर्याको दिमाग एकल बिन्दुमा अन्तर्निहित अस्तित्वको शून्यतामा केन्द्रित थियो।