ध्यान देवता

एक बौद्ध देवता जो क बधाई वा धेरै उच्च bodhisattva जुन निश्चित प्रकारमा देखाइन्छ ध्यान.