मारा

चार भ्रष्ट शक्तिहरू: (१) दु:ख, (२) पाँच समुच्चय, बाह्र इन्द्रिय स्रोत, र अठार घटक, (३) मृत्यु, र (४) हाम्रो सद्गुणको सृष्टिमा हस्तक्षेप गर्ने इच्छा क्षेत्रका देवता।