Mantra

एक द्वारा अभिषिक्त सिलेबल को एक श्रृंखला बुद्ध र ज्ञानको सम्पूर्ण मार्गको सार व्यक्त गर्दै। तिनीहरूको समयमा पाठ गर्न सकिन्छ ध्यान मन शुद्ध र शान्त गर्न।