प्रकट कष्टहरू

वर्तमान क्षणमा मनमा सक्रिय दु:खहरू (दुःखका बीजहरूसँग विपरित)।