महाप्रजापति (पाली: Mahapajapati)

यो बुद्धकाकी र सौतेनी आमा, जो पहिलो भिक्षुणी बनिन्।