महामुद्रा

एक प्रकारको ध्यान जुन मनको परम्परागत र परम प्रकृतिमा केन्द्रित हुन्छ।