माध्यमिका

बौद्ध सिद्धान्तहरूको एक समर्थक जसले त्यहाँ कुनै साँच्चै अस्तित्व छैन भनेर दाबी गर्दछ घटना.