मध्यमाका

त्यहाँ कुनै साँच्चै अवस्थित छैन भनी दाबी गर्ने बौद्ध सिद्धान्त प्रणाली घटना.