प्रेम (पाली: मेट्टा, संस्कृत: मैत्री)

भावनात्मक प्राणीहरूलाई खुशी र यसका कारणहरू प्राप्त होस् भन्ने कामना।