मुक्ति (मोक्ष, विमोक्ष, विमोक्ष, विमुक्ति, विमुत्ती, तिब्बती: रणम ग्रोल)

एक साँचो समाप्ति जुन सबै दुःखदायी अस्पष्टताहरूको पूर्ण परित्याग हो; निर्वाण, चक्रीय अस्तित्वबाट स्वतन्त्रताको अवस्था। संस्कृत परम्परा: बाट पूर्ण स्वतन्त्रता संसार; पाली परम्परा: एक सशर्त घटना जसले निर्वाण ल्याउँछ।