मुक्ति मार्ग (विमुक्तिमार्ग, तिब्बती: रणम ग्रोल लम)

खालीपनलाई प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने बुद्धि जसले अशुद्धताको यसको सम्बन्धित भागलाई पूर्ण रूपमा मेटाएको छ; एउटा मार्ग जसले अस्थायी रूपमा को एक भाग दबाएको छ प्रकट कष्टहरू.