सिकाइ चिन्ह (पाली: उग्गाह-निमित)

एक सूक्ष्म वस्तु जसले प्रारम्भिक चिन्हलाई प्रतिस्थापन गर्दछ जब ध्यान गर्ने व्यक्तिले कुनै चीजको मानसिक छवि देख्छ - उदाहरणका लागि, बन्द आँखाले जस्तै स्पष्ट रूपमा खुला आँखाले हेर्दै।