लीपओवर ध्यान अवशोषण (व्यक्रान्तक-समापट्टी, तिब्बती: थोड ग्याल ग्याई स्न्योम्स जग)

एक ध्यान अवशोषण जसमा आठ क्रमिक अवशोषणहरू अवशोषण वा समाप्ति र इच्छासाक्षर मनको साथ वैकल्पिक हुन्छन्।