lamrim

जागरणको बाटोको चरणहरू; तीन तहका अभ्यासकर्ताहरूको व्याख्याको आधारमा यी कुराहरू सिकाउने पाठ।