कोण

जेन मास्टरले आफ्नो विद्यार्थीलाई दिएको पजल। यसलाई मनन गरेर मनमा राख्दा विद्यार्थीले वास्तविकताको प्रकृति बुझ्दछ।