जान्ने वस्तु (jñeya, तिब्बती: shes bya)

जो एक जागरूकता को एक वस्तु को रूप मा सेवा गर्न को लागी उपयुक्त छ।