kathina

योग्यताको लुगा। मा kathina वर्षा पछिको समारोह, द shaha प्राप्त र वितरण गर्दछ प्रसाद लुगा बनाउन प्रयोग गरिने कपडा।