कर्म बीज (छाप)

पहिले सिर्जना गरिएका कार्यहरूबाट शक्ति जसले तिनीहरूको परिणाम ल्याउनेछ।