अन्तर्दृष्टि ज्ञान (पाली: vipassanā-pañna)

को ज्ञान तीन विशेषताहरु अन्तर्दृष्टि मार्फत प्राप्त भयो र स्ट्रिम-प्रविष्टिमा अग्रणी।