अन्तर्दृष्टि (विपश्यना, विपश्यना, तिब्बती: lhag mthong)

को पूर्ण भेदभाव को एक बुद्धि घटना विश्लेषण को शक्ति द्वारा प्रेरित विशेष प्लिन्सी संग जोडिएको।