भित्री गर्मी (candālī, तिब्बती: gtum mo)

उच्चतम योग अभ्यास tantra हावा भित्र तान्न।